Chúng tôi biết rằng sự thành công trong kinh doanh của IST không chỉ là nhờ vào các sản phẩm mà chúng tôi chọn để đưa ra thị trường, mà còn nhờ vào sự đóng góp của những con người trong IST - đó là tài sản quan trọng nhất đối với chúng tôi. Chúng tôi tin rằng, IST sẽ trở thành một nơi làm việc tuyệt vời.

Cốt lõi của văn hoá IST là tinh thần doanh nghiệp và quan điểm giá trị của doanh nghiệp. Có một câu hỏi được đặt ra rằng, vậy những giá trị nào là hợp lý và giá trị nào là không hợp lý. Điều này tùy thuộc rất nhiều vào từng tổ chức riêng biệt, nhưng tựu chung lại, có một số giá trị được đề cao trong nội bộ của IST, đó là:

  • Sự thành thực.
  • Sự tự giác.
  • Sự khôn khéo.

Ngoài ra còn một số giá trị khác được đề cập tới như sự tự tin, sáng tạo … Những giá trị này sẽ là nền tảng định hướng cho văn hóa của IST chúng tôi.

IST biết cách để nuôi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, trong đó hoạt động kinh doanh được thực hiện phù hợp với các giá trị văn hóa, đạo đức và truyền thống của xã hội Việt Nam. Ngoài mức lương thưởng và lợi ích cạnh tranh thì đây là một trong những yếu tố quan trọng chịu trách nhiệm thu hút nhân tài đến với IST chúng tôi.

IST luôn cam kết đạt được sự tăng trưởng bền vững trong kinh doanh thông qua đội ngũ nhân viên được giao quyền, hành động với tinh thần trách nhiện và xây dựng lòng tin.

  • Chúng tôi phải luôn luôn phấn đấu
  • Quan tâm tới khách hàng, người tiêu dùng và môi trường chúng ta đang sống
  • Chỉ kinh doanh những sản phẩm mà chúng ta tự hào
  • Phát biểu một cách trung thực và vô tư
  • Cân đối giữa những thành quả ngắn hạn và chiến lược dài hạn
  • Chiến thắng bằng sự đa dạng và không phân biệt đối xử
  • Tôn trọng lẫn nhau và cùng nhau thành công